Инспекција на возила за превоз на опасни материи-АДР

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ФОТОКОПИЈА ОД СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (со увид во оригиналот):
    – сообраќајната дозвола
    – предходно издаден ADR-сертификат
    – предходно издадено Уверение за испитано возило
  1. ПОТВРДА / УВЕРЕНИЕ/ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТЕКУВАЊЕ ИЛИ ХИДРАУЛИЧЕН ПРИТИСОК
  1. ЗА НОВИ ВОЗИЛА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ПРОИЗВОДИТЕЛОТ
  2. ВОЗИЛОТО КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ИСПИТУВАЊЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ – НА ЛИЦЕ МЕСТО