Инспекција на цистерни за транспорт на опасни материи согласно стандардот EN 12972

(МКС EN 12972:2018 Садови за транспорт на опасни материи – Испитување, надзор и означување на метални резервоари)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ФОТОКОПИЈА ОД СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (со увид во оригиналот):
    – сообраќајната дозвола
    – предходно издаден ADR-сертификат
    – предходно издадено Уверение за испитано возило
  1. ПОТВРДА / УВЕРЕНИЕ/ИЗВЕШТАЈ ЗА ИЗВРШЕНО ИСПИТУВАЊЕ НА ПРОТЕКУВАЊЕ ИЛИ ХИДРАУЛИЧЕН ПРИТИСОК
  1. ЗА НОВИ ВОЗИЛА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ПРОИЗВОДИТЕЛОТ
  2. ВОЗИЛОТО КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ИСПИТУВАЊЕ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ – НА ЛИЦЕ МЕСТО