Единечно одобрување на возило од категориите L, M, N, O, Т, С, R, S

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ од страна на клиентите:

 1. ПОТВРДА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ИЗДАДЕНА ОД:
  – Производителот на возилото
  – Овластен застапник на производителот на возилото во р. македонија
  – Независна институција која е прифатена од органот за одобрување
 2. ФОТОКОПИЈА ОД СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (со увид во оригиналот):  – сообраќајната дозвола
  – фактура или купопродажен договор
  – влезна царинска декларација
 3. ЗА ВОЗИЛА ОД УВОЗ ДОКАЗ ЗА ПОДМИРЕНИ ЦАРИНСКИ ОБВРСКИ
 4. ВОЗИЛОТО КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ – НА ЛИЦЕ МЕСТО

ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО ( ЗА ВОЗИЛА СО COC ИЛИ ТИПСКИ ОДОБРЕНИ ВОЗИЛА)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ од страна на клиентите:

 • Документ за платена царина
 • Сообраќајна дозвола
 • Фактура или купопродажен договор
 • Возило за преглед

ИДЕНТИФИКАЦИЈА

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ од страна на клиентите:

 • ВОЗИЛО ЗА ПРЕГЛЕД