Проверка на подготвеност за сообраќај на товарните, моторни и приклучни возила (ЕКМТ/ЦЕМТ)

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

  1. ФОТОКОПИЈА ОД СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ (со увид во оригиналот):
    – Сообраќајна дозвола од возилото
    – Сертификат за сообразност
    – Потврда за исправност на тахографот
    – Потврда за извршена уплата на надоместокот
  1. ВОЗИЛОТО КОЕ Е ПРЕДМЕТ НА ИСПИТУВАЊЕ – НА ЛИЦЕ МЕСТО