Посебно техничко-експлоатациони услови – ПТЕУ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:

  • СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА
  • ВОЗИЛО ЗА ПРЕГЛЕД